You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Публічна оферта (Договір)РУХ (https://ruh.com.ua/), іменуєма у подальшому "Виконавець", публікує на адресу фізичних осіб цю оферту-пропозицію заключити договір (далі по тексту Договір) на надання інформаційних послуг, та є відповідальною за виконання умов цього Договору. При цьому, фізична особа, що приймає умови цього Договору, іменується надалі "Замовник".

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом цього Договору є надання інформаційних послуг зареєстрованим учасникам конференції, що відбудеться згідно дати, указаної на головній сторінці конференції https://ruh.com.ua/.
1.2. Виконавець надає вищезазначені послуги за рахунок коштів Замовника, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити послуги надані Виконавцем згідно цього Договору.

2. МІСЦЕ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ
2.1. Конференція проходить у онлайн форматі, посилання на обрані Замовником напрямки конференції Замовник отримає на свою адресу електронної пошти, що вказана під час реєстрації

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Виконавець має право:
-отримати всі вимоги до послуги від Замовника у чіткій та зрозумілій формі, вимоги мають бути затверджені письмово
-отримати винагороду за надані послуги у строки та в розмірах, передбачених цим Договором
3.2. Виконавець зобов’язаний:
– своєчасно та якісно надати послуги Замовнику, передбачені пунктом 1.1. цього Договору
– надавати достовірну інформацію про послуги та спосіб їх надання
– у випадку виникнення обставин, які перешкоджають виконанню договору, повідомити про це Замовника;
3.3. Замовник має право
– отримувати інформацію про умови та спосіб надання послуг Виконавцем
3.4. Замовник зобов’язаний:
– надати Виконавцю всю необхідну інформацію для належного виконання Договору
– вчасно оплатити послуги надані Виконавцем

4. ПОРЯДОК УЗГОДЖЕННЯ УМОВ ДОГОВОРУ
4.1. Сторони узгоджують умови, концепцію, спосіб надання послуг, відповідно до цього Договору, у письмовому або електронному вигляді (e-mail).
4.2. Підтвердженням згоди з умовами цього Договору є заповнення електронної форми реєстрації на сайті https://ruh.com.ua/ та надсилання її Виконавцю, натисканням кнопки "Надіслати".

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1. Вартість послуг, надання яких передбачене пунктом 1.1 цього Договору, залежить від кількості придбаних квитків. Вартість квитків та актуальні ціни вказані на веб-сайті: https://ruh.com.ua/
5.2. Всі розрахунки проводяться в готівковій або безготівковій формі на рахунок Виконавця та підлягають сплаті у терміни вказані в рахунку або на сайті (https://ruh.com.ua/)
5.3 У разі неможливості участі у форумі, що є предметом договору згідно п.11, є можливість отримати доступ до онлайн трансляції конференції.

6. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ
6.1. Замовник має право змінити умови договору відповідно до внесених змін, лише за попереднім узгодженням з Виконавцем. Внесення будь-яких змін передбачає перегляд вартості послуг, що надаються Виконавцем та третіми особами.
6.2. Замовник зобов’язаний оплатити всі додаткові витрати пов’язані зі зміною умов надання послуг Виконавцем.
6.3. Виконавець зобов’язаний повідомити Замовника про необхідні зміни в умовах надання послуги відповідно до цього Договору не пізніше як за 7 днів до надання таких послуг.

7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Сторони цього Договору звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим Договором у випадку виникнення та дії обставин надзвичайного характеру, що виникли після підписання Договору, а саме: погодних та природних катаклізмів (землетруси, повені, пожежі, замерзання моря, протоків, портів і т.п., закриття колій, протоків, каналів, перевалів), політичних катаклізмів, війни, військових дій, блокади, ембарго, інших міжнародних санкцій, валютних скорочень, інших дій держав, які створюють перепони для виконання Сторонами своїх зобов’язань, громадянських хвилювань та ін., які виникли та діють поза контролем Сторін.
7.2. Сторона, для якої внаслідок виникнення та дії форс-мажорних обставин виконання обов’язків по даному Договору стає неможливим, зобов’язана протягом 3 (трьох) діб повідомити про це іншу Сторону.
7.3. У випадку дії форс-мажорних обставин штрафні санкції не застосовуються, а Сторони можуть домовитись про зміну умов цього Договору, або перенос строків.
7.4. Виконавець звільняється від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим Договором у випадку виникнення та дії обставин, що виникли по вині третіх осіб, а саме – коли ці треті особи без попереднього повідомлення відмовились від виконання своїх зобов’язань.
7.5. Виконавець зобов’язаний терміново, в термін до 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту отримання інформації про ці обставини, повідомити Замовника про це і прийняти усі необхідні заходи по усуненню цих обставин.
7.6. Якщо дію цих обставин Виконавець усунути не може, Сторони розглядають питання про доцільність продовження відносин по даному Договору.
7.7. В усіх інших випадках Сторони переглядають умови цього Договору за взаємною домовленістю.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ ЧИ НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ЗОБОВЯЗАНЬ
8.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
8.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини.
8.3. У випадку зміни чи доповнення переліку послуг, зазначених у пункті 1.1 цього Договору, Замовником Виконавець припиняє надання послуг, передбачених цим Договором, до моменту затвердження нового переліку послуг. При цьому сума передоплати не відшкодовується. Після затвердження нового переліку послуг Виконавець визначає їх вартість, а Замовник зобов’язується оплатити надання нового переліку послуг згідно процедури оплати зазначеної в цьому Договорі.
8.4. Замовник має право відмовитися від послуг, письмово повідомивши Виконавця не пізніше ніж за два тижні до надання таких послуг. При цьому Замовнику не повертаються сплачені ним кошти за послуги, що уже були надані Замовнику або були ним затверджені.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між сторонами.
9.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України.

Виконавець:
РУХ освіта (https://ruh.com.ua/)

Тел.: +380673545639
Email: info@ruh.com.ua